کسب مقام سومی دانشجویان علمی کاربردی شیروان در مناظرات دانشجویی

توضیحات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی شیروان دومین دوره مسابقات مناظره دانشجویی در واحد استانی خراسان شمالی برگزار شد .گزاره های این مسابقات در 3مرحله با عنوان های <اعزام نیروی کار به خارج از کشور در شرایط فعلی راهکاری خوب برای بحران بیکاری می باشد >،<در ارتباط بین صنعت و دانشگاه صنعت باید پیش قدم شود>و<محول نمودن  فعالیتهای آموزش مهارتی به بخش خصوصی باعث کیفیت می شود>برگزار شد که 8تیم از دانشگاه های علمی کاربردی استان به رقابت پرداختند و در نهایت تیم های منطق آوران بجنورد 2،برهان بجنورد 2و خودباور شیروان به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند .