تقویم آموزشی مهر ماه 97

توضیحات

تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 98-97

97/06/17 لغایت 97/06/27 انتخاب واحد توسط دانشجویان
97/06/31 شروع کلاسها
97/07/14 لغایت 97/07/18 حذف و اضافه
97/07/19  لغایت 97/07/30 بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش
8 و 9 دی ماه 97 حذف اضطراری
97/10/20 پایان کلاسها
97/10/22 لغایت 97/11/06 امتحانات

 

زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود و مقطع

حذف و اضافه تاریخ انتخاب واحد نیمسال ورود مقطع
97/07/14 97//06/18 ,17 نیمسال اول 96-95 و ماقبل کاردانی و کارشناسی
97/07/15 97//06/20 ,19 نیمسال دوم 96-95 کاردانی و کارشناسی
97/07/16 97/06/22 ,21 نیمسال اول 97-96 کاردانی 
97/07/17 97/06/25 ,24 نیمسال اول 97-96 کارشناسی
97/07/18 97/06/27 ,26 نیمسال دوم 97-96 کاردانی و کارشناسی