تقویم آموزشی بهمن 97

توضیحات

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97

انتخاب واحد توسط دانشجویان  97/11/11 لغایت  97/11/18
شروع کلاس ها  97/11/21
حذف واضافه 97/12/04 لغایت 97/12/08
بررسی و ویرایش انتخاب واحد توسط مرکز آموزش 97/12/09 لغایت 97/12/19
حذف و اضافه 4 و 5 خرداد ماه 98
پایان کلاس ها  98/02/23
امتحانات 98/03/25 لغایت 98/04/09


زمان انتخاب واحد دانشجویان به تفکیک نیم سال ورود و مقطع

مقطع نیم سال ورود تاریخ انتخاب واحد حذف و اضافه
کاردانی و کارشناسی 95-96-2 و ماقبل 11 و 97/11/12 97/10/04
96-97-1 13 و 97/11/14 97/12/05
96-97-2 15 و 97/11/16 97/12/06
97-98-1 17 و 97/11/18 97/12/07