برگزاری کارگاه مهارت آموزی با فرهنگ علمی کاربردی درمدارس شیروان

توضیحات

 

برگزاری کارگاه مهارت آموزی با فرهنگ علمی کاربردی درمدارس شیروان

دانشگاه علمی کاربردی شیروان با همکاری آموزش و پرورش استان در بیش از 10 مدرسه درشهرستان شیروان و بجنورد کارگاه مهارت آموزی با فرهنگ علمی کاربردی برگزار نمود. هدف از برگزاری این کارگاه ها مهارت آموزی کارآفرینی، آشنایی دانش آموزان با مهارتهای خود آگاهی، آشنایی با رشته های دانشگاهی بوده و در راستای رسیدن به این اهداف از مشاورین کلینیک مشاوره و کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی شیروان کمک گرفته شده است.

 از اقدامات انجام شده برای کارگاه های مهارت آموزی ، آموزش به صورت تئوری، نمایش کلیپ های انگیزشی، و تمرین های عملی و ..... می باشدکه مورد استقبال دانش آموزان واقع شد .