اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علمی کاربردی شیروان

توضیحات

اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علمی کاربردی شیروان

به گزارش روابط عمومی، نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه علمی کاربردی شیروان که آزمون تئوری آن در تاریخ 23 بهمن ماه 96 که با حضور 130 نفر از راه یافتگان دوره اول برگزار شد به شرح ذیل می باشد.

نحوه محاسبه امتیازات سه نفر در مرحله آخر آزمون شامل 50%  نمره آزمون کتبی، 30% مصاحبه مرحله ی اول و 20% مصاحبه مرحله پایانی می باشد که بر این اساس به ترتیب خانم ندا نقابشکی به عنوان برگزیده از روز شنبه مورخه 19/12/96 ساعت 7 صبح در محل مرکز برای آغاز به کار حاضر گردند و سر کار خانم زینب حشمتی گلیان به عنوان نیروی ذخیره انتخاب شدند.

نمره نهایی کسب شده امتیاز مرحله ی آخر مصاحبه میانگین امتیاز مرحله اول مصاحبه نمره کتبی نام و نام خانوادگی
72.5 89 79 62 ندا نقابشکی
71.1 55 87 68 زینب حشمتی گلیان
65.2 30 84 68 هانیه روح بخش