اعلام زمان و اسامی دعوت شدگان مصاحبه تخصصی مشاوره و روانشناسی

توضیحات

 زمان و اسامی دعوت شدگان مصاحبه تخصصی مشاوره کارآفرینی و روانشناسی کلینیک تخصصی مشاوره کارآفرینی و روانشناسی دانشگاه علمی کاربردی شیروان اعلام شد.

از متقاضیان دعوت می گردد جهت انجام مصاحبه حضوری در تاریخ های اعلام شده راس ساعت در محل دانشگاه علمی کاربردی شیروان حضور یابند.

گروه اول : روز پنجشنبه 1398/04/13

 

 

گروه دوم : روز سه شنبه 1398/04/18

گروه سوم : پنجشنبه 1398/4/20