اعلام اسامی پذیرفته شدگان مصاحبه مشاوران

توضیحات

از پذیرفته شدگان دعوت میشود در تاریخ 97/4/25ساعت 11:30 درمحل دانشگاه علمی کاربردی شیروان جهت شرکت در جلسه آموزشی حضور بهم رسانند.

وضعیت نمره نام و نام خانوادگی ردیف
مردود 31 بهنوش علی آبادی 1
قبول 66 مهنوش علی آبادی 2
قبول 62 گلثومه صفریان 3
مردود 45 مجتبی فریدی 4
- - مهدی فلاح 5
مردود 34 زهرا علیزاده مطلق 6
مردود 57 میترا الهی 7
- - الهام عباس زاده 8
مردود 32 عادله جهانیان 9
مردود 45 لیلا محبی 10
- - عفت قربانبان 11
قبول 58 نعمیه بهشتی 12
- - فرزانه صبوری قلعچه 13
مردود 50 مریم امانی 14
مردود 43 حسن قدیمی 15
قبول 80 الهه پیروز 16
مردود 37 سمیه فیروزه 17
مردود 37 آمنه کاظمی 18
مردود 21 حمیده سعادتمند 19
قبول 61 ناهید محمودی 20
قبول 71 زهرا حیدرپور سکه 21
- - معصومه پاکزاد 22
- - فرزانه محمدی 23
- - سوسن بهادری 24
مردود 31 زهرا دادار 25
- - انیسه وحدانی 26
- - هاجر قربانی 27
مردود 43 مریم اردبیلی 28
- - حسن منصوری 29
مردود 34 زهرا خدادادی توپکانلو 30
مردود 40 رضوان مودی 31
- - آیلین روشنی 32
مردود 41 مریم جعفری 33
قبول 69 مرضیه حاتمی 34
- - فاطمه حق پناه 35
- - سجاد دشتی 36
مردود 17 سپیده علیرضایی 37
قبول 92 نجمه زیوری 38
- - سمانه پور احمدی 39
- - زهره قربانی 40
مردود 25 زکیه مکرمی 41
مردود 38 مریم دانا 42
قبول 59 رقیه علیمردانی خانلق 43
- - گیتی کلقایی 44
قبول 70 تکتم آگاه 45
- - معصومه شاکری 46
- - اعظم طاهری 47
مردود 42 فاطمه معصوم 48
- - سمیه عوض زاده 49
مردود 39 بتول ایزانلو 50