اردو تفریحی تنگه گل جنگل گلستان

توضیحات

شرکت در اردو تفریحی تنگه گل جنگل گلستان به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی مرکز گروهی از دانشجویان در اردوی تفریحی هماهنگ با سایر مراکز علمی کاربردی استان که به میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان شمالی برگزار گردیده بود شرکت نمودند . این اردو در تاریخ 98/2/15در محل تنگه گل جنگل گلستان برگزار شده و دانشجویان پس از صرف ناهار و در مسیر برگشت به سمت شیروان از موزه بازدید نمودند.