آگهی مزایده بوفه و سلف سرویس دانشگاه جامع علمی کاربردی شیروان

توضیحات

 

دانشگاه علمی کاربردی شیروان در نظر دارد، بوفه و سلف سرویس دانشگاه،  واقع در انتهای خیابان کاشانی، خیابان اترک غربی، را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید. لذا کلیه ی  افراد واجد شرایط می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت 15 روز جهت دریافت اوراق مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه به آدرس www.uast-shirvan.ac.ir  یا به نشانی: شیروان – انتهای خیابان کاشانی- خیابان  اترک غربی- دانشگاه علمی کاربردی شیروان  واحد اداری- مالی (تلفن:  2-36228560 ) مراجعه نمایند.

تذکر : دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات واصله  دارای اختیار تام می باشد.

واحد اداری-مالی  دانشگاه علمی کاربردی شیروان

 

جهت دریافت اوراق مزایده کلیک فرمائید.